• موقعیت مکانی
    مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما
  • برنامه کاری
    ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸
  • مشاوره رایگان
دیباچه

در دنیـای امـروز، صـادرات موتورتوسـعه اقتصـادی کشـورها محسـوب مـی شـود و هرچه اقتصاد کشـوری پیشــرفته تر،قــدرت بهـره وری آن بــالاتر و توانمنـدی رقــابت آن درعرصـه بین المللی بیشـتر باشـد سـهم بیشـتری از تجـارت جهـــانی را به خود اختصـــاص خواهــد داد. سـهم تجـارت خارجـی در تولیـد ناخالـص دنیـا در حـال حاضـر بیـش از ۳۲ درصـد اسـت، ایـن موضـوع بـه خوبـی نشـان مـی دهـد کـه تـا چـه حـد اقتصـاد جهانـی بـه گسـترش تجـارت و توسعــه صـادرات وابسـته اسـت. بـه طـور کلـی تقریبـا تمامـی دولتهـا، صـادرات را مـورد حمــایت خـود قـرار می دهنــد چرا کـه اولا صــادرات مهمتریـن منبع درآمــد ارزی کشـورهای دنیــا و تامیـن کننـده نقدینگی برای اجـرای برنامـه هـای توسـعه اقتصـادی و فراهـم کننـده نیازهـای وارداتـی آنهاسـت، ثانیـا صـادرات موجـب ارتقـای کیفیـت کالاهـای تولیدی مـی شـود و مصـرف کننـده داخلـی نیـز از نتیجـه آن بهـره منـد مـی گـردد، ثالثـا توسـعه صـادرات بـه ایجـاد فرصتهـای شـغلی جدیـد منجـر میشـود و از سـوی دیگـر توسـعه صـادرات به سـبب گسـترش بــازارها موجبـات تولیـد انبـوه و بهـره گیـری از صرفـه جوییهایـی مقیاس (Economy of scale) را فراهـم مـی کننـد کـه نتیجـه آن کاهـش قیمـت تمـام شـده هـر واحـد از کالاهـای تولیـدی و افزایـش بهـره وری اسـت. بدیـن ترتیـب در دراز مـدت صـادرات بـه کاهـش قیمتهـا کمـک میکنـد و موجبـات رفـاه مصـرف کننـده را فراهـم مـی نمایـد. تحلیـل سـاختار اقتصـادی مـا نشـان مـی دهـد مـا در شـرایط کنونـی بـرای عبـور از دوران سـخت تحریـم، راهـی جـز توجـه ویـژه بـه صــادرات غیرنفتـی نداریـم بـه همیـن منظـور درراسـتای ایجـاد فضایـی مشـترک بـرای تبـادل نظـرو بررسـی راهکارهـا و تسـهیل صـادرات و ایجـاد مشـوق هـای تاثیرگـذار و افزایـش تعامـلات بیـن المللـی و اسـتفاده هرچـه بهتـر از ظرفیـت هـای کشـور هـای منطقـه و همچنیـن مزایای مناطق آزاد و تجاری و ویژه اقتصــادی سراســر کشور دبیــرخانه توسعه صنــایع ملــی ایــران عهده دار برگــزاری بزرگتــرین اجلاس توســعه صــادرات ایــران تحـت عنــوان « اجـلاس اکسپورتکــس ایـران»در قالـب اجـلاس مشـترک سـرآمدان تولیـد و صادرات ایـران بـا نماینـدگان تجـاری و اتـاق هـای بازرگانـی کشــور هـای هنـد، عمـان، افغانسـتان، عـراق، قطـر، سـوریه، آذربایجـان ، روسـیه، ازبکسـتان و ترکیـه گردیـده اسـت . اجـلاس اکسـپورتکس ایـران رویـداد ویـژه ایسـت در جهـت توسـعه صـادرات تولیـدات و خدمـات فنـی و مهندسـی شـرکتهای ایرانـی بـه کشـور هـای منطقـه از طریـق مناطـق آزاد و ویـژه اقتصـادی کـه بـرای نخسـتین بـار در کشـور امـکان مقایسـه و بررسـی فرصتهـای اقتصـادی و بازاریابـی، مزایـا، نحـوه سـرمایه گذاری،حضـور در پـروژه هـا و مزایـده هـا، ثبـت شـرکت، و صـادرات کالا و خدمـات مـورد نیـاز کشـورهای منطقـه را بصـورت همزمـان در یـک اجـلاس فــراهم نمـوده کـه میتوانـد بهتریـن فرصـت بـرای صاحبیـن صنایـع و تولیدکننـدگان و شـرکتهای خدماتـی و مهندسـی باشـد تـا بتواننـد درآمـد ارزی کسـب نماینـد و همچنیـن از برنامـه هـای جانبـی اجـلاس بهـره منـد گردنـد.

امیـد اسـت در ایـن رویـداد بیـن المللـی بـا حضـور جامـع و عـزم جـدی تمامـی دسـت انـدرکاران، صنعتگـران ، بازرگانـان، مدیـران و متخصصیـن اجرایـی و آکادمیـک شـاهد حصـول بـه اهـداف مـورد تاکیـد فـوق الذکـر باشـیم.

stock-6.jpg
stock-small-1-380x253
ports-8-890x495